Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Oferty pracy Oferty pracy Dyrektor Sądu Okręgowego w Opolu ...

Dyrektor Sądu Okręgowego w Opolu ogłasza konkurs na umowę zastępstwo do Sądu Rejonowego w Głubczycach w wymiarze pełnego etatu na stanowisku sekretarza sądowego

Dodano: 2018-04-06 12:28:51             Zmodyfikowano: 2018-04-06 12:28:51
Rejestr zmian
K-1102- 10/18
DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W OPOLU
ogłasza konkurs w celu zatrudnienia pracownika na zastępstwo urzędnika 
w pełnym wymiarze czasu pracy
w okresie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy
w Sądzie Rejonowym w Głubczycach

PODSTAWOWE DANE:
Nazwa i adres sądu: Sąd Okręgowy w Opolu, 45-064 Opole, Plac Daszyńskiego 1
 
Nazwa i adres sądu, którego dotyczy konkurs: 
SĄD REJONOWY W GŁUBCZYCACH
UL. KOCHANOWSKIEGO 1, 48-100 GŁUBCZYCE
 
Oznaczenie konkursu: 
K-1102- 10/18
Określenie wolnych stanowisk pracy: 
jedno wolne stanowisko pracy w pełnym wymiarze czasu pracy (umowa na czas określony w czasie usprawiedliwionej nieobecności urzędnika sądowego)
WYMAGANIA NIEZBĘDNE  – zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. 2018.577 j.t.) w związku z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz. U. z 2017 r., poz. 485) urzędnikiem może zostać osoba:
1.      która ma pełną zdolność do czynności prawnych,
2.      o nieposzlakowanej opinii,
3.      która nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
4.      przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
5.      posiadająca stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
6.      wykształcenie średnie oraz zdany egzamin maturalny, umiejętność obsługi komputera w tym biegłego pisania.
WYMAGANIA DODATKOWE:
1.      znajomość techniki pracy biurowej,
2.      umiejętność pracy w zespole,
3.      zdolności analityczne,
4.      komunikatywność,
5.      operatywność, dobra organizacja pracy,
6.      wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,
7.      systematyczność, odporność na stres.
 
DO ZADAŃ NALEŻEĆ BĘDZIE, M.IN.:
1.      wszystkie czynności związane z prowadzeniem akt spraw oraz urządzeń ewidencyjnych do ich rejestrowania,
2.      wykonywanie zarządzeń wydanych w sprawach sądowych,
3.      protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach,
4.      sporządzanie wokand,
5.      wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych.
WYMAGANE DOKUMENTY: 
Kandydaci we wskazanym niżej terminie, zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:
1.      podanie o przyjęcie na wolne stanowisko pracy na umowę zastępstwo, adresowane do Dyrektora Sądu Okręgowego w Opolu, (z podaniem również danych teleadresowych oraz wskazaniem numeru konkursu),
2.      CV lub życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
3.      kserokopia ukończenia szkoły średniej wraz z egzaminem maturalnym lub dyplom studiów wyższych,
4.      oświadczenia zgodnie z art. 2 pkt 1-4 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r.  o pracownikach sądów i prokuratury,
5.      podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.
 
(wzór oświadczenia – do pobrania)
Opcjonalnie:
1.      kserokopie świadectw z uprzednich zakładów pracy oraz zaświadczenie w przypadku kontynuacji zatrudnienia,
2.      kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji i uprawnień zawodowych.

OD KANDYDATA PODCZAS PRZEBIEGU KONKURSU WYMAGANA BĘDZIE M.IN. ZNAJOMOŚĆ:
§  ustawy  z 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. 2018.577 j.t.);
§  rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk  i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz. U.2017. 485);
§  ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2018.23 j.t)
§  rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2316, ze zm.);
§  zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS. z 2003 r., nr 5, poz. 22, ze zm.).
 
OSOBY ZAINTERESOWANE PROSIMY O SKŁADANIE OFERT NA ADRES: 
SAMODZIELNA SEKCJA ADMINISTRACYJNA SĄDU REJONOWEGO W GŁUBCZYCACH, UL. KOCHANOWSKIEGO 1, 48-100 GŁUBCZYCE, Z DOPISKIEM:
 
„K-1102-10/18”.
Termin składania ofert upływa w dniu 30 kwietnia  2018 r  ., decyduje data wpływu oferty do Sądu lub data stempla pocztowego. Kandydatury zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.
Dane osobowe zawarte w aplikacji będą przetwarzane przez Sąd Okręgowy w Opolu jedynie w celu przeprowadzenia procedury naboru.
Uprzejmie informujemy, że nadesłane oferty nie zostaną zwrócone, dlatego kandydaci proszeni są o składanie wyłącznie kserokopii dokumentów. Po dokonaniu rekrutacji komisja dokona zniszczenia aplikacji. Informacja o poszczególnych etapach konkursu i wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Opolu (www.opole.so.gov.pl), Sądu Rejonowego w Głubczycach (www.glubczyce.sr.gov.pl) oraz tablicach ogłoszeń w budynkach Sądu. Informacja telefoniczna: (77) 47 10 626 w godz. 7:30 – 15:30.
Procedura konkursowa zostanie przeprowadzona zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 400 j.t.) w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze.
 
  Opole, dnia 4 kwietnia 2018 r.


2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Głubczycach.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.