Zawiadomienie dotyczące konkursu na wolne stanowisko pracy w Sądzie Rejonowym w Głubczycach – umowa na zastępstwo (k-1102-22/17)

Dodano: 2018-01-12 13:41:09             Zmodyfikowano: 2018-01-12 13:41:09
Rejestr zmian
K-1102-22/17
 
 
ZAWIADOMIENIE
 
Komisja konkursowa zawiadamia, iż po przeprowadzeniu selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu w celu zatrudnienia pracownika na zastępstwo urzędnika w pełnym wymiarze czasu pracy w okresie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy w Sądzie Rejonowym w Głubczycach – do drugiego etapu konkursu zakwalifikowały się następujące osoby:
  1. Patrycja Hauptman
  2. Ewa Krawczyszyn
  3. Joanna Łotocka
  4. Wioleta Majer
  5. Marta Maleńczak
 
Termin II i III etapu konkursu wyznaczony został na dzień 2 lutego 2018 r ., o godzinie 9:00 , w budynku Sądu Rejonowego w Głubczycach, ul. Kochanowskiego 1, gabinet nr 210.
 
Etap drugi:
Rozpoczęcie o godzinie 9:00:
 
Niniejszy etap będzie polegał na sprawdzeniu praktycznych umiejętności kandydata.
W trakcie tego etapu przeprowadzony zostanie test składający się z 20 pytań, ze znajomości aktów prawnych wymienionych w ogłoszeniu o konkursie oraz nastąpi weryfikacja umiejętności obsługi komputera, w tym szybkiego pisania na komputerze pod dyktando, z zachowaniem zasad ortografii i interpunkcji.
            Po zakończeniu drugiego etapu konkursu komisja ustali listę kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu, ze wskazaniem liczby uzyskanych punktów uszeregowanych w porządku malejącym.
 
Etap trzeci:
Rozpoczęcie o godzinie 10:30
- przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z wytypowanymi w etapie drugim kandydatami, podczas rozmowy komisja ocenia w szczególności umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego dotyczy konkurs oraz wiedzy z zakresu Ustawy o pracownikach sądów i prokuratury z dnia 18 grudnia 1998 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 246 t. j. ze zm.)  oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sadów powszechnych (Dz. U. 2015 poz. 2316).
Możliwa jest inna godzina rozpoczęcia trzeciego etapu konkursu.
Po zakończeniu drugiego i trzeciego etapu konkursu komisja ustala listę kandydatów ze wskazaniem liczby uzyskanych punktów (łącznie za II i III etap) uszeregowanych
w porządku malejącym, rekomendując Dyrektorowi Sądu Okręgowego w Opolu  kandydata z najwyższą liczbą punktów oraz listę rezerwową kandydatów.
 
Kandydaci winni posiadać dokument tożsamości oraz okazać oryginał potwierdzający uzyskanie dyplomu studiów wyższych lub świadectwa maturalnego.
 
 
Przed przystąpieniem do drugiego etapu konkursu należy okazać dowód tożsamości.