Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Informacje Praktyki studenckie

Praktyki studenckie

Dodano: 2016-03-16 10:30:21             Zmodyfikowano: 2016-03-16 11:16:15
Rejestr zmian
Praktyki studenckie
Warunki oraz zasady odbywania praktyk studenckich w Sądzie Rejonowym w Głubczycach.
Sąd Rejonowy w Głubczycach, w ramach swoich możliwości kadrowych i lokalowych, umożliwia studentom odbycie praktyk studenckich.
Aby uzyskać zgodę na odbycie praktyk studenckich w Sądzie Rejonowym w Głubczycach wymagane jest:
 1. Przygotowanie kompletu dokumentów w tym:

  a) podania studenta skierowanego do Prezesa Sądu Rejonowego w Głubczycach z prośbą o umożliwienie odbycia praktyki, które zawiera:
  • imię i nazwisko studenta ze wskazaniem adresu kontaktowego, adresu mailowego oraz numeru telefonu studenta,
  • rok studiów oraz nazwę uczelni na której student studiuje,
  • proponowany termin rozpoczęcia praktyki,
  • proponowany okres trwania praktyki,
  • wskazanie wydziału lub oddziału, w którym student chciałby odbyć praktykę,
  b) skierowania z uczelni z podpisem osoby kierującej na praktykę (rektor, dziekan, kierownik do spraw szkolenia uczelni itp.) wraz z planem i zakresem praktyki dla danego studenta sporządzonego przez uczelnię.
 2. Nadesłanie dokumentów na adres:

  Sąd Rejonowy w Głubczycach
  Samodzielna Sekcja Administracyjna
  ul. Kochanowskiego 1 
  48-100 Głubczyce
  z dopiskiem „Praktyka studencka”
  lub złożenie osobiście w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Głubczycach

 3. Samodzielna Sekcja Administracyjna Sądu dokonuje weryfikacji dokumentów o których mowa w punkcie 1 i po ich akceptacji przez Prezesa Sądu Rejonowego lub osoby przez niego wyznaczonej wyraża wstępną zgodę na przyjęcie studenta na praktykę,
 4. Uczelnia przygotowuje projekt Umowy, która ma zostać zawarta między uczelnią a Prezesem Sądu Rejonowego w Głubczycach, w 2 jednobrzmiących egzemplarzach i przesyła je do Samodzielnej Sekcji Administracyjnej w Sądzie Rejonowym w Głubczycach,
 5. Samodzielna Sekcja Administracyjna przekazuje dokumenty do opinii Prezesowi Sądu Rejonowego w Głubczycach, który po ich akceptacji podpisuje Umowę. Jeden egzemplarz Umowy zostaje zwrócony uczelni,
 6. Wymogi formalne Umowy:
 • nazwa Uczelni, która kieruje studenta na praktykę,
 • imię i nazwisko studenta,
 • termin rozpoczęcia,
 • okres trwania praktyki,
 • szczególne warunki odbywania praktyki,
 • sąd i wydział, w którym student ma odbyć praktykę,
 • prawa i obowiązki obu stron,
 • klauzula o nieodpłatności praktyki.
UWAGA
Komplet dokumentów winien być dostarczony do Sądu Rejonowego w Głubczycach co najmniej jeden miesiąc przed rozpoczęciem praktyk (dokumenty niekompletne nie będą honorowane) . Z uwagi na uwarunkowania kadrowe i lokalowe złożenie kompletu dokumentów w zakreślonym terminie nie gwarantuje odbycia praktyk w Sądzie Rejonowym w Głubczycach. Ilość miejsc dla osób które chcą odbyć praktykę w Sądzie Rejonowym w Głubczycach jest ograniczona .
2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Głubczycach.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.