Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Struktura organizacyjna Wydziały IV Wydział Ksiąg Wieczystych w ...

IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Głubczycach

Dodano: 2008-04-02 12:46:26             Zmodyfikowano: 2016-01-25 13:03:47
Rejestr zmian
Przewodniczący Wydziału - Beata Chruszczewska

Kierownik Sekretariatu - Wioletta Pachowicz
tel. 77 47 10 621
 
Ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych
Tel. 77 47 10 624
 
Sekretariat wydziału - tel. 77 47 10 618
Sekretariat wydziału znajduje się na parterze w pokoju nr 107, 108
 
Godziny przyjęć interesantów:
Poniedziałek: 9.00 – 18.00
Wtorek: 8.00 – 15.00
Środa: 8.00 – 15.00
Czwartek: 8.00 – 15.00
Piątek: 8.00 – 15.00
 
 
Właściwość rzeczowa:
IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości położonych na obszarze właściwości miejscowej Sądu Rejonowego w Prudniku, dla gmin: Głubczyce, Baborów, Branice i Kietrz. Prowadzenie ksiąg wieczystych polega na zakładaniu ksiąg wieczystych, nadawaniu księdze wieczystej kolejnego numeru według repertorium ksiąg wieczystych, rejestrowaniu wniosków o wpis, dokonywaniu w księdze wieczystej wzmianek, kolejnych wpisów, dokonywaniu obwieszczeń publicznych, sporządzaniu i przesyłaniu zawiadomień o dokonanych wpisach, prowadzeniu akt księgi wieczystej, wydawaniu odpisów, udostępnianiu ksiąg wieczystych i akt do wglądu, zamykaniu i przechowywaniu ksiąg wieczystych w archiwum.
Wnioski o wpisy w księgach wieczystych składane są w Biurze Podawczym Ksiąg Wieczystych, w tym również pomieszczeniu można przeglądać akta księgi wieczystej (parter, pokój nr 108 – pierwsze drzwi na prawo od wejścia głównego), natomiast wnioski o odpisy z ksiąg wieczystych składane są w Ekspozyturze Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych gdzie istnieje również możliwość przeglądania ksiąg wieczystych. (parter, pokój nr 107 – drugie drzwi na prawo od wejścia głównego).
Informacja w sprawie składania wniosków o wpisy do ksiąg wieczystych:
· o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości lub przyłączenie działki do istniejącej księgi wieczystej,
· o odłączenie działki z księgi wieczystej i założenie nowej lub przyłączenie do istniejącej księgi wieczystej,
· o ujawnienie zmian z ewidencji gruntów,
· o ujawnienie budynku, zmianę nazwy ulicy , nadanie numeru porządkowego budynku,
· o zamknięcie księgi wieczystej.
· o założenie księgi wieczystej dla własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu,
· o wpis własności w księdze wieczystej na podstawie prawomocnego postanowienia o:
- stwierdzeniu nabycia spadku,
- działu spadku,
- podziale majątku,
- zasiedzeniu,
- przysądzeniu własności,
- i innych,
· o zmianę nazwiska lub nazwy,
· o sprostowanie wpisu,
· o wpis i wykreślenie wszelkich praw, roszczeń, ciężarów i ograniczeń, np.
- o wykreślenie służebności mieszkania,
- o wykreślenie prawa użytkowania działki
- o dokonanie wpisu o wszczęciu egzekucji z nieruchomości i wykreślenie tego wpisu,
- o wpis hipoteki,
- o wykreślenie hipoteki,
- o wpis zmian dot. wpisanych już hipotek jak np. kwota hipoteki, termin spłaty kredytu, wysokość odsetek , zmiana wierzyciela i inne,
Wysokość opłat w postępowaniu wieczystoksięgowym regulują artykuły od nr 42 do nr 48 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398); (Dz. U. z 2006 r. Nr 126, poz. 876).
 
Informacja w sprawie wydawania odpisów z ksiąg wieczystych
· wniosek o wydanie odpisu z księgi wieczystej
· wniosek o wydanie dokumentu z akt księgi wieczystej
· wniosek o wydanie wypisów aktów notarialnych przejętych po PBN w Gł-cach i zlikwidowanych kancelarii notarialnych wg właściwości miejscowej Sądu Rejonowego w Prudniku
Ekspozytura Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych pobiera następujące opłaty od wniosków o wydanie:
· odpisu zwykłego księgi wieczystej - 30 zł,
· odpisu zupełnego księgi wieczystej - 60 zł,
· zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej - 10 zł.
Ponadto opłata za wypis dokumentu z akt księgi wieczystej wynosi 6 zł za stronę, a kserokopia dokumentu z akt księgi wieczystej 1 zł za stronę.
 
Wypełnione wnioski (zarówno wnioski o wpis do księgi wieczystej jak i o odpis z księgi wieczystej) składa się na wypełnionych formularzach, dostępnych w sekretariacie lub na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl, które muszą być opłacone w dniu składania wniosku. Wniosek, który nie został należycie opłacony zostanie zwrócony bez wezwania o uiszczenie opłaty.
Opłaty należy uiścić w kasie Sądu na I piętrze pokój 217, czynnej od 9.00 do 14.00
 
2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Głubczycach.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.