Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Informacje praktyczne Informacja publiczna

Informacja publiczna

Dodano: 2015-09-07 09:22:21             Zmodyfikowano: 2015-09-07 09:22:21
Rejestr zmian
Udostępnianie informacji publicznej
Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2014 Nr 782, z późn. zm.)

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można przesłać do Sądu, wybierając jeden z poniższych sposobów:
1. na adres:
Sąd Rejonowy w Głubczycach
ul. Kochanowskiego 1 
48-100 Głubczyce 
2. złożyć w Biurze Podawczym (na parterze w siedzibie głównej Sądu);
Zgodnie z ww. ustawą, informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje nie później niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku, chyba że:
1. nie może być udostępniona w tym terminie - wnioskodawca zostaje powiadomiony o powodach opóźnienia i terminie udostępnienia informacji (jednak nie dłuższym niż 2 miesiące od złożenia wniosku)
2. środki techniczne nie pozwalają na udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku - wnioskodawca zostaje powiadomiony o braku możliwości udostępnienia jej zgodnie z wnioskiem i otrzymuje informację, w jakiej formie może być ona udostępniona. Jeżeli wnioskodawca w terminie 14 dni od powiadomienia nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w formie wskazanej w powiadomieniu – postępowanie umarza się.
Jeśli udostępnienie informacji wiąże się z dodatkowymi kosztami (np. odpowiedni nośnik lub przekształcenie informacji) można pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Jeśli przygotowanie odpowiedzi jest związane z koniecznością dokonania przetworzenia informacji, wnioskodawca jest zobowiązany do wykazania szczególnego interesu publicznego, który warunkuje uzyskanie odpowiedzi na wniosek w formie informacji przetworzonej.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej.

Odmowa udzielenia informacji następuje w wyniku powołania się na tajemnicę ustawowo chronioną, prawo do prywatności osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie takiej informacji następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Wnioskodawcy, któremu odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej ze względu na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna – przysługuje odwołanie, na podstawie art.127 § 1 i 2, art.129 § 1 i 2 kpa w zw. z art. 16 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezesa Sądu Rejonowego w Głubczycach w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Głubczycach.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.